Povinně zveřejňované informace

  • PDF
  • Tisk

Povinně zveřejňované informace vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Název organizace
Integrovaná střední škola, Jesenice, Žatecká 1

Sídlo organizace
Žatecká 1, 270 33 Jesenice

Důvod a způsob založení
Statut Integrované střední školy, Jesenice, Žatecká 1 byl upraven zřizovací listinou vydanou Středočeským krajem dne 6. 12. 2001 pod č.j. OŠMS 5960/2001, v souladu s ustanovením zákona 561/2004 Sb., školský zákon §  odst. 1  a §181 odst. 1 písm. a) a se zněním § 35 odst. 2 písm.j zák. č. 129/2000 Sb., ve znění zákona 501/2004 Sb., o krajích, podle § 16 zák. č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů.

Škola je v rejstříku škol MŠMT vedena pod resortním identifikátorem (IZO) 600170268.

Právní forma organizace
Příspěvková organizace

Kontaktní spojení:
Adresa školy: Žatecká 1, 270 33 Jesenice

Telefon: 313599325
Fax: 313599258
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Webové stránky: www.issjesenice.cz

IČO:00069663
Číslo účtu: 8931221/0100
Datová schránka: 7uwh6r

Zřizovatel:
Středočeský kraj
Krajský úřad 
Zborovská 11
150 21 Praha 5

ústředna: 257 280 111

fax: 257 280 203

IČO: 70891095

e-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
URL: www.kr-stredocesky.cz

Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace
Organizace vykonává činnost střední školy ve smyslu ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Statutární orgán organizace
Statutárním orgánem organizace je ředitel, jmenovaný Radou kraje. Ředitel jedná jménem organizace samostatně. Je odpovědný radě kraje za činnost organizace. Při své činnosti je povinen postupovat v souladu s platnými právními předpisy, správními předpisy kraje a jeho vnitřními organizačními předpisy.

ředitel:

Mgr. Eva Tomková
Telefon:313599391
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Poskytování informací

Jména a příjmení pracovníků školy určených k poskytování informací:

  • Mgr. Eva Tomková, ředitelka školy, tel. 313599391, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
  • Ing. Libuše Eisenhammerová, vedoucí provozně- ekonomického úseku, tel. 313599325

Jméno a příjmení pracovníka pověřeného přijímáním žádostí či stížností, návrhů, podnětů:

  • Ing. Libuše Eisenhammerová, tel. 313599325, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Úřední hodiny po-pá 7,30-15,00 nebo dle dohody

Postup při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání včetně příslušných lhůt
Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se podávají písemně poštou na adresu školy nebo na sekretariátu školy.

Ústně lze podat žádost:
- telefonicky
- osobně v ředitelně školy

Písemně lze podat žádost:
- poštou (k rukám ředitele)
- předáním písemné žádosti na sekretariátu školy

Elektronickou poštou lze podat žádost:
- zasláním písemné žádosti na e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Příjem stížností, žádostí a dalších podání:
- stížnosti, žádosti a podněty se podávají písemně poštou, v kanceláři školy nebo ústně
- škola vyřizuje stížnosti, žádosti a podněty ve lhůtě do 30-ti dnů ode dne následujícího po dni podání

Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může poskytovatel místo požadované informace sdělit jen údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. V případě ústní žádosti tak učiní neprodleně, v případě písemné žádosti nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí informace, musí mu být poskytnuta.
Není-li žádost vyřízena ústně, poskytne se požadovaná informace písemně, nahlédnutím do spisu (vč. možnosti pořízeni kopie) nebo na paměťových médiích. Údaje, proti kterým rozhodnutím ředitele školy je přípustné odvolání.

Proti rozhodnutím ředitele školy ve smyslu ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
Odvolání se podává prostřednictvím školy. Bližší postup je stanoven zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
JUDr. Dagmar Dundrová
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Adresa: Za Školou 588, 270 51 Lužná
Tel.: +420 728 169 721

Přehled nejdůležitějších právních předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje se

Úhrady za poskytování informací

Výroční zpráva

Aktualizováno Pondělí, 28 Květen 2018 13:09