Vnitřní řád

 • PDF
 • Tisk

Integrovaná střední škola, Žatecká 1, 270 33 Jesenice

DM 2 – 313 502 527

 

VNITŘNÍ  ŘÁD  DOMOVA MLÁDEŽE

Domov mládeže (DM) je školské zařízení, které je součástí Integrované střední školy Jesenice a poskytuje žákům ubytování, výchovně vzdělávací činnost a stravování.

Vnitřní řád DM vychází ze znění zákona č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), v platném znění, vyhlášky 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, v platném znění, zákona
č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem
a jinými návykovými látkami. Dále vychází ze znění školního řádu ISŠ Jesenice.

Vnitřní řád upravuje podmínky, pravidla jednání a chování ubytovaných k jejich společnému soužití
a vytváření podmínek pro plnění předmětu činností DM. Vymezuje zejména práva a povinnosti ubytovaných žáků a je závazný pro všechny ubytované. Jeho nerespektování může mít vliv na ubytování žáka v průběhu školního roku, popřípadě na přijetí žáka k ubytování v následujícím školním roce.

A/  P r o v o z    D M :

 1. domov mládeže vede žáky k plnohodnotnému využívání volného času formou zájmových činností
 2. domov mládeže je v provozu během školního roku, vyjma prázdnin, od neděle 17.00 hod. do pátku
  do 7.00 hod., přes týden od 13.30 hod. do rána 7.00 hod.
 3. nástup na DM je vždy v neděli nejpozději do 20 hod. nebo v pondělí ráno do 7 hod.
 4. žáci se celodenně stravují, úhrada za ubytování a stravu se platí zálohou předem
 5. ubytování se žákům poskytuje výhradně na dobu jednoho školního roku a to na základě přihlášky
 6. během školního roku ukončí ředitelka školy žákovi ubytování v DM pokud:
 • to písemně požádá zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák
 • neuhradí úplatu za ubytování
 • žák přestal být žákem ISŠ
 • žákovi bylo povoleno přerušení studia
 • žák byl vyloučen z DM dle § 31 školského zákona

7.    v době teoretického a praktického vyučování nemají žáci přístup do DM od 7.00 hod. do 13.30hod

8.    každý žák si na začátku šk.roku přiveze potřeby osobní hygieny, domácí obuv, župan, hrneček,

příbor, utěrku, šití, zdravotní potřeby (léky, náplast, obinadlo)

9.    při nástupu do DM každý žák odevzdá 2 fotografie (na osobní spis, průkazku žáka

a k uložení)

10. objekt domova mládeže slouží ubytovaným žákům. Přístup do prostor domova mládeže mají pouze ubytovaní žáci. Neubytovaným osobám je vstup povolen pouze se souhlasem vychovatele vykonávajícího službu.

11. domov mládeže nezodpovídá za činnosti, které žák vykonává ve svém volné čase v době vycházek.

12. žáci mohou využívat na domové mládeže posilovnu, knihovnu, kulturní místnost s TV a DVD přehrávačem, stolní fotbal, kuchyňku s mikrovlnou troubou, stolní tenis.

B/  R e ž i m     d n e :

 1. provoz DM se řídí denním režimem, který je umístěn na nástěnce na chodbě:

- budíček v 6.00 hod., vyvětrat, provést os. hygienu, ustlat do ložního prostoru válendy, vysypat odpadkový koš, před odchodem uklidit pokoj, zkontrolovat uzavření oken

- odchod z DM na snídani od 6.15 do 6.45 hod.

- při příchodu z výuky či praxe se musí žák nahlásit vychovateli a přezout se do domácí obuvi

- individuální vycházky žáků dle denního režimu

- zájmová činnost

- studijní klid pro přípravu na vyučování nejméně 1 hodinu denně

- večerka ve 21.30 hod., noční klid od 22.00 do 6.00 hod.

C/  H y g i e n a :

 1. žák dodržuje osobní  hygienu a dodržuje správnou životosprávu; sprchování do 21.00 hod., zákaz sprchování v době studia,z hygienických důvodů není vhodné vzájemné půjčování osobních věcí žáků, DM se nebude zabývat vyšetřováním jejich případné ztráty či zničení
 2. ve vnitřních prostorách DM používat vhodnou obuv (pantofle), sportovní obuv je z hygienických důvodů nepřípustná, ke spaní používat pouze pyžamo
 3. potraviny, které podléhají zkáze, ukládat pouze do ledničky (před odjezdem z DM ledničku vyklízet)
 4. ve 21.15 hod. mít připravené lůžko na spaní, být v nočním prádle a ve svém pokoji

 

D/  Ú k l i d      p o k o j ů :

 1. v úterý běžný úklid, ve čtvrtek generální úklid:

- vytřít podlahy (ve čtvrtek i za válendami), utřít prach, srovnat si své osobní věci (včetně zásuvek
a prostoru ve válendě), vytřít botník, vynést koš

 1. převlékání ložního prádla 1x za dva týdny
 2. každý čtvrtek se provádí kontrola a bodování pokojů
 3. žák umožní na žádost vychovatelů nahlédnout do osobních věcí za účelem kontroly

E/  O d j e z d y  a příjezdy    z    D M :

 1. k operativnímu styku mezi zákonným zástupcem a vychovateli slouží průkazka žáka DM, do které se zapisují odjezdy a příjezdy (rodiče ji podepisují); při její ztrátě se vydá duplikát, za který žák zaplatí 20,- Kč. Žák předkládá v neděli OK nejpozději do 20.00 hodin.
 2. žák přijíždějící na domov mládeže v pondělí je povinen tuto skutečnost nahlásit včas
 3. žák odjíždějící předčasně z DM je povinen tuto skutečnost nahlásit vychovateli a předložit propustku, kterou mu vystavil třídní učitel

F/  S l u ž b y     ž á k ů :

 1. službu určují vychovatelé na dobu jednoho týdne
 2. hlavní služba si každý den ráno vyzvedne u sloužícího vychovatele denní hlášení, které odevzdá ve škole
 3. služba na svačiny vyzvedává svačinu v kuchyni a odnáší ji na DM; zodpovídá za obsah nádoby, dále dohlíží na pořádek v kuchyňce
 4. jména žáků ve službě jsou uváděna na nástěnce

G/  P r á v a    a    p o v i n n o s t i    u b y t o v a n ý ch     ž á k ů :

 1. 1. P r á v a     u b y t o v a n ý ch :

a)      používat přidělený pokoj s příslušenstvím

b)      využívat veškerého zařízení DM určeného pro žáky

c)      aktivně se podílet na organizaci kulturní, společenské a sportovní činnosti DM

d)     zúčastňovat se zájmové činnosti a výchovných akcí pořádaných DM

e)      podávat návrhy a připomínky ke všem otázkám života v DM

f)       volit a být volen do domovní rady a stravovací komise

g)      chodit na vycházky mimo areál DM v době k tomu určené, všechny vycházky mohou vychovatelé omezit, popř. zakázat na dobu určitou z těchto důvodů (porušení řádu DM, zneužití vycházek, špatná studijní morálka, nevhodné chování)

h)      možnost využívat tepelné spotřebiče v majetku DM

i)        být přijat vychovateli a požádat je o pomoc při řešení osobních problémů

 

 

2. P o v i n n o s t i     u b y t o v a n ý ch :

a)      dodržovat vnitřní řád DM a řídit se pokyny výchovných pracovníků

b)      žák je denně povinen docházet na výuku či odborný výcvik. V případě nevolnosti či nemoci je žák povinen hlásit tuto skutečnost vychovateli, vyžádat si propustku u třídního učitele a odejít k lékaři

c)      respektovat práva spolubydlících, zabránit veškerým projevům šikany, vzájemně si

pomáhat

d)     pravidelně se připravovat na vyučování a dodržovat dobu studijního klidu, zúčastňovat se organizačních schůzek s vychovateli

e)      šetřit zařízení DM, elektrickou energií, vodou a potravinami

f)       udržovat čistotu a pořádek v osobních věcech, na pokojích, ve společných prostorách a okolí DM, denně uklízet pokoj, třídit odpad

g)      dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany vlastního zdraví i spolubydlících, dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany. Seznámit se s protipožárním řádem a poplachovou směrnicí školy, které jsou vyvěšeny na chodbách DM

h)      přezouvat se výhradně v šatně a zamykat obuv do botníků

i)        okamžitě hlásit vychovatelům závady zjištěné na zařízení budovy a inventáře DM

j)        hlásit neprodleně vznik úrazů, požáru či jiných nehod vychovatelům DM

k)      dodržovat zásady slušného a ohleduplného chování, zdravit, přicházet do DM včas, střízlivý a řádně upraven

l)        peníze a cenné předměty si žáci musí  uložit do trezoru na pokoji (za vratnou zálohu 100,- Kč) nebo k vychovateli; pokud tak neučiní, vychovatelé ani škola nenesou zodpovědnost za jejich případnou ztrátu či poškození

m)    nahlásit vychovateli předem mimořádné odjezdy z DM a předložit propustku

n)      používat pouze schválené elektrospotřebiče revizním technikem

 • o)      je dovoleno užívat mobilních telefonů, rádia, přenosného DVD, v době nočního klidu musí být přístroje vypnuty; žák přístroj sám opatruje, DM nezodpovídá za jeho případné poškození či zcizení

p)      parkování motorových vozidel žáků v prostorách DM je dovoleno pouze se souhlasem ředitelky školy

q)      škody způsobené ubytovaným žákem hradí v souladu s § 27 nařízení vlády ČR č. 108/1994 Sb. žák,
u nezletilého jeho zákonný zástupce

r)       při nástupu na DM přebírá žák zodpovědnost za stav inventáře na pokoji, na kterém je ubytován

3.   J e     z a k á z á n o :

 1. lepit cokoliv na nábytek, zatloukat hřebíky a skoby do stěn či nábytku, výzdoba na pokoji nesmí být neestetická, propagovat fašismus, rasismus, drogy, omamné a zdraví škodlivé látky, pornografii, násilí, politické strany apod.
 2. bez svolení vychovatele stěhovat inventář DM či se stěhovat na jiný pokoj
 3. svévolně poškozovat zařízení DM, zasahovat do elektroinstalace, manipulovat s elektrojističi, uzávěry vody, hydranty či hasícími přístroji
 4. ve smyslu § 12 odst. g/ zák. č. 379/2005 Sb. s ohledem na možnost ohrožení zdraví či ostatních osob, poškození cizího nebo školního majetku, požívat alkoholické nápoje nebo užívat jiné návykové látky. Vychovatelé DM jsou oprávněni provádět orientační vyšetření, zda konkrétní osoba není ovlivněna alkoholem nebo jinou návykovou látkou. Odmítne-li se uvedená osoba vyšetření podrobit, hledí se na ni, jako by byla pod vlivem alkoholu či jiné omamné látky. Pokud se nezletilý žák dostaví na DM pod vlivem alkoholu nebo jiné omamné látky, musí si ho  zák. zástupce odvést. Dostaví-li se na DM zletilý žák v podnapilém stavu nebo pod vlivem jiné omamné látky, nebude na DM ubytován.
 5. dle znění § 8 odst. b/ zákona č. 379/2005 Sb. kouřit ve veškerých vnějších i vnitřních prostorách objektů školy a DM
 6. přechovávat střelné, bodné, sečné a jiné zbraně, manipulovat s chemikáliemi a výbušninami (včetně pyrotechniky), používat otevřeného ohně (zapalovače, zápalky, svíčky apod.), jakýmkoliv způsobem se sebepoškozovat a přechovávat cokoliv co lze ve smyslu zákona považovat za zbraň, zbraně střelné, sečné a bodné tedy pistole, kuše,  nože, sekery, žiletky, vrhací hvězdice apod.
 7. vzájemné návštěvy chlapců a dívek na pokojích
 8. zamykat se na pokojích z důvodu bezpečnosti a kontroly
 9. pouštět do areálu a budovy DM cizí osoby
 10. přechovávat v DM zvířata
 11. odnášet si jídlo vydané ve školní jídelně na DM
 12. přepravovat se v soukromém motorovém vozidle v době vycházek a osobního volna bez povolení zákonného zástupce
 13. koupání ve volné přírodě bez pedagogického dozoru
 14. opouštět svévolně prostory DM mimo stanovené vycházky
 15. duševně nebo fyzicky terorizovat ostatní spolužáky a vyžadovat na nich pod pohrůžkou různé služby, předměty, peníze
 16. vyhazovat předměty z oken, vyklánět se z nich
 17. v době vycházek opouštět město Jesenice bez povolení zákonného zástupce
 18. používat neschválené elektrospotřebiče
 19. užívat mobilních telefonů, rádia, přenosného DVD v době nočního klidu a studia. žák si přístroj sám opatruje. DM neodpovídá za jeho případné poškození nebo krádež.

 

4.   Povinnosti zákonných zástupců

a)  v případě, že žák nepřijede na DM z důvodů nemoci nebo jiných rodinných důvodů jsou zákonní zástupci povinni tuto skutečnost neprodleně nahlásit vychovateli DM

b)  na počátku školního roku je zákonný zástupce povinen nahlásit, zda bude žák přijíždět na DM v neděli či v pondělí

c)  nahlásit změnu osobních údajů ( adresa, telefonní číslo)

d)  informovat DM o zdravotním stavu žáka, případně jeho léčbě

e)  svým podpisem stvrzovat příjezd žáka z DM a odjezd z domova do odjezdové knížky

f)  rodiče souhlasí s podmínkami, které jsou stanoveny VŘDM

 

H/    V ý ch o v n á     o p a t ř e n í :

 1. za vzorné chování, plnění povinností, významný projev aktivity, statečný čin nebo mimořádné zásluhy ve prospěch kolektivu může být žáku udělena pochvala

2.   při zavinění a porušení povinností stanovených vnitřním řádem DM lze podle závažnosti žákovi uložit

a)       napomenutí třídního učitele

b)      důtku třídního učitele

c)        důtku ředitele školy

 1. při závažném zavinění porušení povinností stanovených vnitřním řádem DM může ředitel školy rozhodnout o podmíněném vyloučení z DM se stanovením zkušební lhůty na šest měsíců
 2. v případě závažného zavinění porušení povinností stanovených vnitřním řádem DM, může ředitel školy rozhodnout o vyloučení žáka z DM
 3. řešení běžných přestupků žáků proti řádu DM je plně v kompetenci vychovatelů, větší přestupky řeší ředitel školy
 4. pochvaly a jiná výchovná opatření k posílení kázně se oznamují třídnímu učiteli, písemně rodičům
  a zaznamenávají se do osobního spisu žáka
 5. volba výchovného opatření je vždy specifickým rozhodnutím ovlivněným především závažností přestupku, proto nemusí být škála výchovných opatření využívána popořadě, opakované přestupky se posuzují přísněji

I/   D o m o v n í     r a d a  :

 1. vždy v září se na řádném zasedání volí domovní rada na daný školní rok
 2. ubytovaní žáci mají právo vytvořit orgán, který je bude zastupovat při jednání s vedením DM
 3. domovní radu tvoří demokraticky zvolení zástupci ubytovaných za DM2
 4. domovní rada je iniciativním orgánem vedení DM, ubytovaní tak mají možnost vyjádřit se k otázkám života v DM, vybavení, bezpečnosti, stravování, ubytování, kvalitě výchovné práce a k výchovným opatřením
 5. domovní rada může na své zasedání pozvat ředitele školy k přímému projednání návrhů a připomínek
 6. každé jednání domovní rady je písemně zaznamenáno a doplněno prezenční listinou

 

Mgr. Eva Tomková

ředitelka školy

Aktualizováno Čtvrtek, 15 Prosinec 2016 13:08